Quick Search         Advanced Search   Chinese Version

Editorial board


 

Chairman:

Chen Zhi-nan, Cell Engineering Research Centre, State Key Laboratory of Cancer Biology, Fourth Military Medical University, China

Vice chairman :

Chen Jie, Department of PathologyPUMC HospitalCAMS and PUMC China

Cheng Jing, Department of Biomedical Engineering, School of Medicine,Tsinghua University, China.

Fu Xiao-bin, Key Research Laboratory of Wound Repair of Chinese PLA,304th Clinical Department, General Hospital of Chinese PLA

Liu Zhi-hong, PLA  Research Institute of Nephropathy Nanjing General Hospital of Nanjing Military Command of Chinese PLAChina

Ruan Di-ke, The 6th Medical Center, Chinese PLA General Hospital.

Shi Yi-gong, School of Life Sciences, Tsinghua University, China

Zhang Shu-ren, Cancer Hospital of Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences. China

Advisor: 

Dr. Barbara Alving, Director of the former National Center for Research Resources (NCRR). USA

Dr. Barry Coller, Laboratory of Blood and Vascular Biology, Rockefeller,  University USA

Editor-in-chief:   

      Tian Guang, Dean of The 6th Medical Center, Chinese PLA General Hospital

Associate Editors-in-chief:

      Ma Hui, vice dean of  the 6th Medical Center, Chinese PLA General Hospital

      Sun Tao, vice dean of  the 6th Medical Center, Chinese PLA General Hospital

      Tim Shi ,Responsible person of Global MD.Org in China

 

Editorial BoardAccording to the arrangement of Chinese Strokes

 

Bian Hui-jie

Chen Hu

Chen De-xi 

Chen Guo-liang

Cheng Gong

Ding Qing-ai 

Duan Yun-you

Fan Jia

Fang Yi-qun 

Feng Hua-song

Gao Lian-ru

Gao Yan-bin

Ge Sheng-fang

Guo Qiao-nan

Guo Ya-jun

He Cheng

He Yao

He Jian-guo  

Hong Tian-pei

Hu Min(USA)

Hu Yi-ping

Huang Guo-ying

Huang Ye-li

Jia Ji-dong

Jiang Jian-li

Jiang Jian-xin

Jiang Xin-quan

Jin Hong-fang

Jin Qi

Lei Yan

Li Bing-wen

Li Jian-jun

Li Ming-gao 

Li Tian-chang

Li Xiao-ping

Lin Qing-xian

Liu Jian-min

Liu Lian-xin

Liu Xiu-hua

Luan Zuo

Ma Duan

Ma Chang-sheng

Mao Yuan-li

Ni Bing

Pan Xiao-wen

Peng Xiu-jun

Qi Xiao-kun 

Qian Yan-fang

Qian Yang-ming

Qiao Jin-lin  

Ruan Di-ke

Song Hong-mei

Song Yong-ping

Sun Tao

Sun Jian-jun

Sun Yong-chang

Tang Pei-fu

Tang Shi-bo

Tian Li-li

Tian Zeng-ming

Wang Zhao

Wang Ai-ming

Wang Bei-ning

Wang Fu-sheng

Wang Jing-wen

Wang Jun-ping

Wang Yu-sheng

Wei Feng

Xiao Xiao-he

Xing Jin-liang

Xing Nian-zeng

Xu Bing-he

Xu Hong-tao

Xu Wu-yi

Yang Ye

Yang Xue-jun

Yin Cheng-hong

Yu Ji-yun

Yu Ying-yan

Yu Ji-yao

Zhang Hao

Zhang Ling

Zhang Luo

Zhang Bao-rong

Zhang Guo-nan

Zhang Jian-ning

Zhao Xiao-hang

Zhou Chun-hua

Zhu Jun 

Zhu Ping

Zhu Da-long

Zhu Zhi-ming  

Ken H.Young(USA)